MENU


NÁKUPNÝ KOŠÍK

Užívateľ : Neprihlásený

Suma celkom (0.00 €)
Počet položiek : 0 ks

NAŠE SLUŽBY / AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIA ATBEL

Akreditované skúšky a merania

Rozbory pitných, podzemných, povrchových a odpadových vôd, odpadov, výluhov z odpadov podľa platnej  legislatívy     

   
 • základné fyzikálne a chemické rozbory: BSK5, ChSK, elektrolytická vodivosť, pH, rozpustné a nerozpustné látky
 • špeciálna organická analýza: nepolárne extrahovateľné látky, aniónaktívne tenzidy
 • špeciálna anorganická analýza: ťažké kovy a polokovy, alkalické kovy metódou FAAS a AAS-GFA, dusičnany, dusitany, kyanidy, sírniky, chloridy, fluoridy, sírany, fosfáty, amoniak

Stanovenie zvyškových monomérov a zmäkčovadiel v plastoch

 • vinylchlorid, vinylacetát, styrén, alkylénoxidy, akrylonitril, akryláty, ftaláty, izokyanáty*
             * ako neakreditovaná skúška

Mikrobiologické rozbory vody a kozmetických a iných výrobkov

 •     kultivovateľné baktérie pri 22 a 37°C, kvasinky a plesne

Stanovenie explozívnych vlastností plynov a pár, stanovenie technicko-bezpečnostných parametrov látok

 •     teplota vzplanutia
 •     teplota vznietenia
 •     koncentračné medze výbušnosti prchavých organických kvapalín a plynov
 •     stanovenie triedy horľavosti

Akreditované meranie koncentrácie škodlivých látok v pracovnom ovzduší v súlade s platnou legislatívou

Prchavé organické a anorganické látky v tomto členení:

 •     alkány, alkény a cyklány
 •     aromáty a alkylaromáty
 •     alifatické a cyklické aldehydy a ketóny
 •     acetáty a akryláty
 •     alifatické a cyklické alkoholy a étery
 •     chlór, chlorovodík a chlórované uhľovodíky
 •     alkylénoxidy
 •     amoniak a amíny*
 •     tuhé častice a pevné aerosóly.
             * ako neakreditovaná skúška

Rozbory ropných produktov a odpadov z ropných produktov určených na likvidáciu

 •     viskozita, hustota
 •     destilačné rozmedzie – plynovo-chromatografická simulovaná destilácia
 •     voda
 •     ťažké kovy

Rozbor náterových hmôt

 •     identifikácia a stanovenie prchavých organických látok (VOC a TOC) v náterových hmotách metódou GCMS podľa  platnej legislatívy
 •     stanovenie neprchavého zvyšku
 •     stanovenie vody
 •     stanovenie hustoty
Neakreditované skúšky a merania

Meranie fyzikálno-chemických vlastností kvapalín a tuhých látok

Rozbory zloženia plynov a bioplynu

 • kyslík, dusík, vodík, oxid uhličitý, oxid uholnatý
 • metán, príp. iné plynné uhľovodíky
 • merkaptány, tioétery, sírovodík, sírne odoranty vykurovacích plynov
 • technologické merania emisií prchavých organických a anorganických znečisťujúcich látok zo zdrojov znečistenia ovzdušia, chemické, drevárske, strojárenské a iné výroby, chemické čistiarne, tlačiarne

Stanovenie konzervačných látok vo výrobkoch

 • stanovenie parabénov v kozmetických a iných prípravkoch

Ostatné rozbory
 • chlórované uhľovodíky
 • polycyklické aromatické uhľovodíky
 • prchavé chlórované uhľovodíky
 • extrahovateľné halogenované uhľovodíky
 • fenolový index
 • identifikácia neznámych látok spektrálnymi metódami a inými metódami (GCMS, 13C NMR, IČ spektrometria, kapilárna izotachoforéza, atómová absorpčná spektrometria, plynová a kvapalinová chromatografia)
 • rozbory zmesí organických látok kapilárnou plynovou chromatografiou a vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou
 • určenie identity a stanovenie čistoty chemických produktov pre účely REACH
 • stanovenie chemických vlastností látok odmernými metódami
 • vývoj analytických postupov podľa požiadaviek zákazníkov
Na začiatok stránky

Copyright © 2018 VUP a.s.

KONTAKT OBCHODNÉ PODMIENKYREGISTRÁCIAPRIHLÁSENIEMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu